Online databank rechtspraak (meestal niet elders gepubliceerd)

Elementaire Rechtspraak vzw

11 TIJDSCHRIFTTitels EN een ONLINE DATABANK

11 Titels: Cassatie: ERC, Ondernemingsrecht: ERO, Verkeersrecht: ERV, Huurrecht: ERH, Personen en Familierecht: ERF, Burgerlijke Procedure: ERP, Sociaal Recht: ERS, Strafrecht: ERSR, Strafvordering: ERSV, Notarieel Recht: ERN en Hof van Beroep Gent - Strafrecht: ERGS

In de Tijdschriften worden de trefwoorden, de resumés en de noten van de opgenomen rechtspraak gepubliceerd. De tekst van de vonnissen en arresten wordt enkel in de databank opgenomen (op hetzelfde moment als de publicatie van de tijdschriftnummers). De gepubliceerde Rechtspraak is veelal niet elders gepubliceerd en ons aanbod mag/wordt ook niet opgenomen in de databanken, overzichtswerken e.d. van de commerciële uitgevers.

Omwille van de snelheid worden de tijdschriften per email verstuurd. Omdat dit op den duur niet meer hanteerbaar is, worden ze per kalenderjaar gecumuleerd gebundeld in een gedrukt jaarboek.

Wij geven per jaar in het totaal (alle onderdelen te samen) een 50 tal tijdschriftnummers uit.

Elk vonnis of arrest krijgt een uniek verwijzingssysteem bv. bij Huur: ERH 101…en zo verder volgens een oplopende nummering.

De Online Databank is enkel toegankelijk voor de geabonneerden. Ze is ook het permanent trefwoordenregister dat volgens een eenvoudig, herkenbare boomstructuur opgebouwd is.

Op dit ogenblik bevat ze ca. 3500 vonnissen en arresten en – uiteraard - groeit dit aantal wekelijks.

In de databank zijn 3 zoekmethodes mogelijk:

  • volgens de boomstructuur, die als hulp op het scherm komt en waaruit u vlotjes kunt kiezen
  • op datum bv. 3 januari 2013
  • op verwijzingsnummer bv. ERH 101

Bovendien, wanneer u op trefwoord zoekt, zal de computer meteen in de 11 onderdelen van de databank zoeken bv. de zoekterm Handelshuur zal u de resultaten geven niet alleen in Huurrecht maar ook in Ondernemingsrecht, Burgerlijke Procedure….enz. Dit voordeel is enkel voor zij die op de gehele databank geabonneerd zijn.

De databank bevat items vanaf 2009.

Hoe wij de rechtspraak verzamelen en selecteren is al even eenvoudig als uniek.

  • maandelijks gaan medewerkers langs in de griffies om er de rechtspraak te lezen en een eerste selectie door te voeren
  • we kunnen rekenen op de medewerking van tal van Voorzitters en hun magistraten
  • en uiteraard worden ook de ‘publieke’ databanken nagegaan (Juridat, GwH, EHRM, HvJ…)

De Selectiecriteria zijn de volgende:

  • wat iedereen hoort te weten
  • de casus is interessant voor de dagelijkse praktijk
  • mooie gestoffeerde motivering, nuttig nog even op te frissen

De Snelheid van publicatie is ongetwijfeld één van onze grote troeven. Slechts een paar maanden na de uitspraak is deze reeds geselecteerd, bewerkt, geannoteerd en gepubliceerd.

En dan is het natuurlijk zaak dit alles toe te vertrouwen aan Uitmuntende Auteurs die kennis en ervaring verzamelen en bovendien een flinke dosis praktijkervaring hebben opgedaan. U leest hierna wie dit zijn en welke de inhoud van de tijdschriften is:


Oorspronkelijk geruggensteund door een periodische discussie binnen een college deskundigen (Professoren uit allerlei disciplines en Raadsheren bij het Hof van Cassatie), selecteerde Prof. Em. Dr. Rogier De Corte wat – na reflectie en studie - echt vernieuwend, preciserend of opmerkelijk is binnen de rechtspraak van Cassatie. Nu Rogier het wat rustiger aan wil doen – terecht na al wat hij gedaan heeft voor de Vlaamse rechtswetenschap - , heeft een lid van hogergenoemd college, Kamervoorzitter Raad van State en Prof. Eric Brewaeys, de Ere -Voorzitter van de VZW, zijn taak overgenomen.

Om bij te blijven ook in uw niet specialisaties, om niets te missen en omwille van de selectie. U hoeft het zelf niet meer te doen.


Professor Gerechtelijk Recht en Kamervoorzitter Raad van State Eric Brewaeys selecteert voor u wat u moet weten over de evoluties in deze materie. De spelregels zoals het Gerechtelijk Wetboek ze aangeeft, vertroebelen maar al te vaak uw geschil. Procedurebetwistingen zijn legio. De arresten en vonnissen daarover terugvinden is bijzonder tijdrovend. Nochtans zijn ze bijzonder leerrijk en inspirerend voor uw dagelijkse praktijk. Opvallend is ook hoe vaak evoluties en preciseringen door de rechtscolleges worden aangegeven. Procesrecht leeft veel meer dan u vermoeden kunt... en de kennis ervan geeft u een overduidelijk competitief voordeel!


Huur, Woninghuur, Handelshuur, Sociale Huur, Pacht... De rechtspraak wordt geselecteerd en bewerkt door Alexander Forrier. Hij is Vrederechter in Gent, na jaren het Hoger beroep in de Rechtbank van Eerste Aanleg Gent te hebben behandeld. Hij is tevens auteur van diverse werken en bijdragen inzake Huurrecht. Aldus garandeert hij de toetsing van theoretische kennis aan de dagelijkse praktijk.


Verzameld door Mr. Veerle Allaerts (KULeuven en UHasselt, binnen het notariaat wel bekend en gewaardeerd voor haar talrijke bijdragen en noten over tal van notariële materies, door Prof. Dr. Koen Byttebier, VUB en Advocaat en tevens auteur van talloze noten, bijdragen en boeken o.m. over het vennootschapsrecht (deze taken werden respectievelijk begin 2016 en medio 2015 overgenomen door de eindredacteur) en Alexander Forrier, Vrederechter en auteur van diverse boeken en bijdragen over Huur, Handelshuur en Pacht, worden volgende materies behandeld: familierecht, personenrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, schenkingen en testamenten, vereffening-verdeling…vennootschapsrecht, koop-verkoop, verenigingen, bankrecht en andere aspecten van het financiële recht, relevant voor het notariaat, insolventierecht, het beroep van Notaris (wet inrichting notariaat, aansprakelijkheid…e.d.), huur, handelshuur en pacht voor zover relevant voor het notariaat. De toevoegingen over het notariaat zelf, het zakenrecht, voorrechten en hypotheken en andere voor het notariaat relevante materies worden verzocht door Alain M. Mys, Voorzitter van de VZW, die tevens de hoofdredactie verzorgt.


Huwelijk, Echtelijke Moeilijkheden, Echtscheiding, Onderhoudsbijdragen, Persoonsrechten, Jeugdrecht, E.H.R.M, Erfrecht, Huwelijksvermogensrecht, Adoptie, Ouderschap, IPR, Geesteszieken, Procedure aspecten... Veerle Allaerts is advocaat en verbonden aan de KULeuven en de U. Hasselt, gespecialiseerd in de brede domeinen van het personen en familierecht. Al jaren stelt ze haar ervaring ten dienst van haar cliënten. Haar brede waaier aan eigen casuïstiek en haar probleemoplossende attitude zijn de beste garantie voor een deskundige en vooral praktijkgerichte selectie. Haar taak werd overgenomen begin 2016 door Alain M. Mys, voorzitter van de vzw.


De kennis en de interpretatie van de diverse onderwerpen van het Ondernemingsrecht is verre van gemakkelijk en haast onmogelijk bij te houden. Onder leiding van advocaat, Prof. Dr. Koen Byttebier, van Drs. Tom Wera, advocaat en Mr. Joris De Wolf, advocaat, Stefan Lievens, belastingconsulent en Maxim Van de Moortel selecteert men in volgende domeinen: Vennootschappen en Verenigingen; Insolventie, Marktpraktijken, Mededinging, Intellectuele rechten, Handelsovereenkomsten, Sectorieel ondernemingsrecht (bv. verzekeringsrecht, bankrecht…), Financieel recht, Boekhoudrecht, Fiscale aspecten (vennootschapsbelasting, BTW en voorheffingen) en uiteraard Algemeen Handelsrecht. Hun taak werd overgenomen medio 2015 door Alain M. Mys, voorzitter van de vzw.


U weet dat uw dossier des te sterker is als u een 'Precedent' kan aanhalen. Gestart door verkeersdeskundige en auteur Frank Glorieux werd hij opgevolgd door Christophe Verwilghen, o.m. verkeersadvocaat aan de Balie van Brugge. Alle aspecten van het verkeersrecht en de dito aansprakelijkheid en verzekering komen aan bod in dit tijdschrift.


Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. Oorspronkelijk tot begin 2016 verzorgde Marijke Demedts deze selectie. Na jaar en dag advocaat in sociaal recht te zijn geweest is zij thans Raadsheer in het Arbeidshof te Gent en was eerder verbonden aan de Universiteit van Gent. Zij is tevens auteur van talrijke bijdragen en noten over sociaal recht. Intussen laten haar werkzaamheden niet meer toe zich voor dit tijdschrift ten volle in te zetten. Ad interim wordt het verdergezet door de voorzitter van de VZW tot wanneer een nieuwe auteur is gevonden.


Deze selectie bevat enkel arresten van het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en uitzonderlijk van het EHRM. De selectie, trefwoorden, resumes en desgevallend noten worden gemaakt door Raadsheer in het Hof van Cassatie, Filip Van Volsem.


Deze selectie bevat enkel arresten van het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en uitzonderlijk van het EHRM. De selectie, trefwoorden, resumes en desgevallend noten worden gemaakt door Raadsheer in het Hof van Cassatie, Filip Van Volsem.

Hof van Beroep Gent – Strafrecht & Strafvordering

Kamervoorzitter Martin Minnaert verzorgt samen met Referendaris Anneleen Christiaens een maandelijkse selectie uittreksels van de relevante passages van de betreffende arresten van het Hof van Beroep te Gent. Onmisbaar voor de rechtspraktijk. Dit is casuïstiek bij uitstek.

ER Speciale nummers

We slagen erin ophefmakende uitspraken, daags nadat of de dag zelf dat ze de pers halen, op uw scherm te brengen via onze “Speciale Nummers”. We noemen het graag onze 12de titel.

Inloggen

Paswoord vergeten